Lagen om offentlig upphandling

Alla köp av varor och tjänster inom offentlig sektor regleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). LOU är ett ramverk, en lagstiftning som bland annat reglerar hur vi måste annonsera våra upphandlingar.

Lagen är att betrakta som en konkurrenslag och ska främja den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Den möjliggör för alla företagare att bli leverantörer till offentlig sektor. Lagstiftningen är densamma inom hela EU och reglerar all verksamhet som finansieras med offentliga medel. Lagen tillkom 1994 och förändras kontinuerligt. 

 

Upphandlingsenhetens uppdrag

Upphandlingsenhetens uppdrag är att göra goda affärer och säkerställa ett effektivt nyttjande av skattemedel. Det innebär att säkerställa att förbundet får rätt vara eller tjänst med rätt kvalitet till rätt pris. Vi säkerställer även att viktiga mervärden finns med i avtalen så som t ex leverans-, service- och garantivillkor.

Goda affärer - så mycket mer än att bara följa LOU 

Upphandling och inköp är så mycket mer än bara LOU. Vi vill att man fokuserar på att det är en god affär som ska genomföras. Genom att ha en central upphandlingsfunktion har vi möjlighet till att skapa en helhetsbild över RSG:s totala behov och kan därmed åstadkomma största möjliga nytta ur ett förbundsperspektiv.

 

Behöver du komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att mejla upphandling@rsgbg.se

 

Vänligen Linda, Amanda, Ran, Malin, Nathalie och Rebecka