Inköps- och upphandlingspolicy

 

Inledning

Smedjebackens kommuns inköps- och upphandlingspolicy utgör ett komplement till Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och Lagen om upphandling försörjningssektorerna (LUF 2016:1146) och andra styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.

All upphandling ska ta tillvara kommunnyttan och ske på ett professionellt sätt för att på bästa sätt tillgodose kommunens behov av varor och tjänster.

Kommunens upphandlingar ska långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för upphandlingsfrågor. Varje styrelse, förvaltning, nämnd, verksamhet, bolag, kommunalförbund och enhet har ett ansvar att beakta kommunkoncernens gemensamma bästa bl.a. genom att:

. skapa intern samordning

. främja en hållbar utveckling

. hushålla med kommunala medel

. skapa de bästa förutsättningar även för lokala producenter och företag att leverera varor, tjänster och entreprenader till kommunen.

Detta med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Omfattning

Denna policy gäller all upphandling i Smedjebackens kommunkoncern och omfattar varje styrelse, förvaltning, nämnd, verksamhet, bolag, kommunalförbund och enhet. Vidare kallad kommunkoncernen.

 

Syfte

Upphandling ska ske med en helhetssyn och främja nyttan för hela kommunkoncernen.

Inköp- och upphandlingspolicyn ska säkerställa att kommunkoncernens inköp samt upphandling sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt.

Upphandling ska präglas av effektivitet och kompetens där målet är en långsiktigt god totalekonomi för hela kommunkoncernen och detta ska ske genom att:

. upphandling sker i samverkan med upphandlingsenheten och uppdragsgivare

. ge vägledning till anställda inom kommunkoncernen

. för potentiella leverantörer tydliggöra hur kommunkoncernens inköps-och upphandlingsprocess tillämpas

. säkerställa att varor, tjänster samt entreprenader, upphandlas med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan.

. säkerställa att upphandling av varor, tjänster och entreprenader samordnas så att kommunkoncernen drar nytta av sin storlek som köpare.

Extern samordning med andra kommuner eller bolag ska övervägas om man genom det kan uppnå ekonomiska eller andra affärsmässiga fördelar.

. Ramavtal upprättas inom alla områden där så är lämpligt. Smedjebackens kommunkoncern ska följa gällande ramavtal.

. Säkerställa att tillämpliga miljö-, sociala och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställs i unionsrätten, svensk rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i direktiv 2014/24/EU efterföljs.

. Tillse att kommunkoncernens information hanteras på ett rättssäkert sätt. Effektiv digitalisering bygger på förtroende. Medborgare, myndigheter och leverantörer ska kunna känna förtroende för hur kommunen behandlar känslig information.