Vad är offentlig upphandling?

Varje gång en kommun ska köpa en vara eller en tjänst ska kommunen göra en offentlig upphandling. Det betyder att vi i förväg måste tala om vad vi vill köpa. De företag som är intresserade kan ta del av kommunens förfrågan och i konkurrens med andra företag lämna in anbud. Företaget beskriver då sina varor och tjänster innan vi bestämmer vilket företag vi ska använda.

 

Upphandlingsprinciperna

Reglerna gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader:

Icke-diskriminering

Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av nationalitet eller genom att ge en lokal leverantör företräde.

Likabehandling

Alla leverantörer ska behandlas lika och få samma förutsättningar. Alla måste få samma information vid samma tillfälle.

Ömsesidigt erkännande

Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter gäller i alla EU/ESS-länder.

Proportionalitet

Kraven på leverantören och varan/tjänsten måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Öppenhet

Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet.