Vår upphandlingspolicy

 

Kommunerna inom Upphandlingscenter har en gemensam upphand-lingspolicy som ska följas. Den innehåller riktlinjer som utöver lagen om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader.


Policyn är ett styrdokument som bland annat ska ge vägledning till de anställda inom kommunerna kring hur upphandlingar ska genomföras när det gäller varor, tjänster och byggentreprenader. Den beskriver också för leverantörerna vilket förhållningssätt kommunerna tillämpar som köpare.


Policyn ska dels se till att EU:s unionsrättsliga principer och svensk upp-handlingslagstiftning följs, men den ger även information till de anställda om hur man hanterar frågor som god affärsetik, hänsyn till små och medelstora företag, ramavtal och köptrohet, direktupphandling, miljökrav samt sociala och etiska krav.

 

Livets träd