-52 days ago

Voluntary transperancy notice

Förhandsinsyn avseende Underhåll- och supportavtal till Raindance ekonomisystem
VAD SÄGER LAGEN
Förhandsinsyn kan användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den får upphandla:
- utan föregående annonsering (4 kap. 5-9 §§ LOU respektive 4 kap. 2-3 §§ LUF)
- direktupphandla (15 kap. 3 § andra stycket LOU och LUF) på grund av att det föreligger någon undantagssituation.

EXEMPEL PÅ UNDANTAGSSITUATIONER ÄR:
- synnerlig brådska
- tekniska skäl
- om kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen.

10 § En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 15 kap. 5 a § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 15 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla
1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och kontaktuppgifter,
2. föremålet för och värdet av kontraktet
3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som tilldelats kontraktet
4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats
5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.

En avtalsspärr om tio dagar löper efter publiceringen av förhandsinsynen. Under denna period kan leverantörer bevaka annonsen och begära överprövning av upphandlingen och avtal får inte tecknas mellan myndigheten eller enheten och leverantören. En förhandsinsyn förutsätter alltså att avtalet med leverantören ännu inte har ingåtts. Om ingen ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, kan upphandlingen inte överprövas och avtalet kan inte heller ogiltigförklaras. Detta gäller under förutsättning att myndigheten eller enheten har iakttagit avtalsspärren och inte ingått avtalet innan spärren har löpt ut. Genom att öppet tillkännage sin avsikt att upphandla utan något annonserat upphandlingsförfarande och därefter iaktta en avtalsspärr kan upphandlande myndigheter och enheter alltså undvika att riskera ogiltigförklaring av ingångna avtal. Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingår ett avtal trots att den inte hade rätt att direktupphandla/upphandla utan föregående annonsering (så kallad otillåten direktupphandling) kan en upphandlingsskadeavgift dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket, även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt. Förhandsinsynen utestänger inte heller möjligheten för leverantörer att begära skadestånd i allmän domstol om denne anser sig ha lidit skada av en otillåten direktupphandling.

Contracting organization

Västerås stad(212000-2080)
Camilla Lindström
Stadshuset, rum C 128
72129 Västerås
camilla.lindstrom@vasteras.se

Value of the contract

3500000,00 SEK

Contract date

2024-01-01

Reference no.

KS 2023/00865-2.6.5

Published

2023-05-23

Vendors covered by the contract

OrganizationOrganization numberAdress  e-mailPhone
CGI Sverige AB 556337-2191Torshamnsgatan 24164 98Stockholm niklas.wictor@cgi.com +46 761034352
       

Subject of the contract

Västerås stad informerar genom denna frivilliga förhandsinsyn sin avsikt att ingå avtal med CGI Sverige AB avseende underhåll och support av redan avtalad programvara av Raindance.

Motivation why the contract is not advertised

Genom tidigare upphandling efter konkurrensutsättning i enlighet med gällande lagstiftning har Västerås stad rätt att nyttja ekonomisystemet Raindance och äger en i tiden obegränsad nyttjanderättslicens till systemet. Då nuvarande avtal som innefattar bland annat underhåll och support löper ut behöver nytt avtal avseende fortsatt underhåll och support upphandlas för att Raindance ska fungera för det ändamål systemet tidigare upphandlades för och är avsett.

Äganderätten till den programvara som Raindance baseras på tillkommer CGI Sverige AB. Underhåll och support av Raindance kan endast tillhandahållas av CGI Sverige AB.

Då efterfrågade tjänster på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas av en leverantör tillämpas upphandlingsformen Förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 6 kap 14§ punkt 3.

Other information

I samband med denna annons om frivillig förhandsinsyn träder en avtalsspärr i kraft då avtal inte kan tecknas. Avtalsspärren löper till och med 2023-06-02.
CPV-coding
72220000: Systems and technical consultancy services
72250000: System and support services
72261000: Software support services
72267100: Maintenance of information technology software