Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
Dagverksamhet för personer från 65 år( 100/2013-74 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Täby kommun 2021-11-01 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
85000000: Health and social work services
Description
Uppdraget innebär att tillhandahålla insatsen dagverksamhet till den person som inom ramen för kommunens valfrihetssystem har valt leverantören.

Uppdraget omfattar två inriktningar:  

a. Dagverksamhet med social inriktning, som riktas till en målgrupp av äldre som ofta har fysiska och/eller andra hinder som gör att de har svårt att delta i öppna icke biståndsbedömda dagverksamheter. Insatsen beviljas i syfte att bryta isolering och för att främja social gemenskap. 
b. Dagverksamhet med demensinriktning, som vänder sig till personer med demenssjukdom och som ges som ett stöd för att skapa trygghet, ge social samvaro, regelbundna måltider och bibehålla funktioner. 
 
Ansökan kan avse en av inriktningarna alternativt båda.  

Leverantörens ansvar för hälso- och sjukvård omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabiliteringsinsatser.  
 
Omfattningen av uppdraget kan variera över tid. Kommunen lämnar därför inte någon volymgaranti.  

Den enskilde ska kunna tas emot hel- eller deltid. Med heltid menas deltagande sex timmar eller mer per dag och med deltid mindre än sex timmar per dag.  
 
Insatsen dagverksamhet syftar till att stödja den enskidles förutsättningar att kunna bo kvar hemma och att ha kontakt med andra.  Uppdraget ska utföras utifrån en helhetssyn på den enskildes behov. Genom ett personligt utformat stöd ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär att den enskilde genom stödet får sina fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda.  

I dagverksamhet med demensinriktning ska omvårdnaden ges utifrån en personcentrerad omvårdnad. Utgångspunkt ska vara den enskildes upplevelse av sin verklighet och utformas ifrån information om den enskildes livsmönster, värderingar och preferenser.  
 
Innehållet i dagverksamheten ska i huvudsak inriktas på träning för att bibehålla fysiska och psykiska funktioner samt erbjuda stimulans och social gemenskap. Dagverksamhet kan också ge som en insats för att stödja och avlösa anhöriga.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 198277

Question

Dokumenten i denna upphandling verkar vara från 2013 och 2016. I dokumentet avtalsvilkor står: Ersättningsbelopp för enskilda leverantörer per kund och dag 2016 vid heltidsnärvaro...

Vilka är ersättningsnivåerna för 2020?
Samt stämmer alla uppgifter i dokumenten för övrigt i och med att de är daterade 2013 och 2016?

Answer 2020-05-08

Hej.

Underlaget har inte ändrats på länge så årtalen stämmer. De nya ersättningsnivåerna för år 2020 finns på www.taby.se 

Man kan också maila till lov@taby.se 

Mvh Catharina Monstein

Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2020-05-04 08:23
Allmän orientering. upphandlingsföreskrifter och krav på sökande.pdf-2020-05-04 08:23
Avtalsvillkor - dagverksamhet.pdf-2020-05-04 08:23
Kravspecifikation.pdf-2020-05-04 08:23
 

All documents