Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Omläggning av VA-ledningar (vatten, spillvatten, dagvatten) och byggnation av renspumpsystem 39370000: Water installations
45232411: Foul-water piping construction work
33141116: Dressing packs
45231111: Pipeline lifting and relaying
45231113: Pipeline relaying works
Quarter 1 2020
Arlandastad Stadsdel 5 Nyanläggning gata och VA 45000000: Construction work
Quarter 1 2020
Drift och underhåll av belysning 31500000: Lighting equipment and electric lamps
31520000: Lamps and light fittings
31527200: Exterior lights
34928500: Street-lighting equipment
50232100: Street-lighting maintenance services
Quarter 1 2020
Samordnad upphandling - Avfallskärl 44616200: Waste drums
90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Quarter 1 2020
Finansiell leasing av tung lastbil till Arlandagymnasiet 34140000: Heavy-duty motor vehicles
34144000: Special-purpose motor vehicles
Quarter 1 2020
Skolskjutsresor med buss 34121000: Buses and coaches
60000000: Transport services (excl. Waste transport)
Quarter 1 2020
Linjemålning av gator och vägar 34922100: Road markings
45233221: Road-surface painting work
45233270: Parking-lot-surface painting work
Quarter 1 2020
Slamtömning 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000: Refuse and waste related services
90513000: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513600: Sludge removal services
90513900: Sludge disposal services
Quarter 1 2020
Tryckeritjänster 79820000: Services related to printing
Quarter 1 2020
Solpanelsinstallation Tilsborg FSK 09300000: Electricity, heating, solar and nuclear energy
09330000: Solar energy
09331200: Solar photovoltaic modules
Quarter 1 2020
Nybyggnad av ny Grundsärskola 45000000: Construction work
45300000: Building installation work
Quarter 2 2020
Blommor, snittblommor, krukväxter 03121200: Cut flowers
Quarter 2 2020